FEJEZETEK

 I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   XIII   XIV

Nemzetőrök Országos Egyesülete Közhasznú Szervezet

A L A P S Z A B Á L Y A

IX. FEJEZET

Az egyesület ruházata.

17. §

(1) Az Egyesület magáénak vallja az 1848-as nemzetőrök eszmeiségét.

(2) Az Egyesület tagjai jogosultak a Nemzetőrök Országos
       Egyesület által rendszeresített egyenruha és
       rendfokozat viselésére.


X. FEJEZET

Az egyesület képviselete

18. §

(1) Az Egyesület képviselője az elnökség Elnöke, aki önállóan,
      teljes jogkörrel képviseli az Egyesületet.

Akadályoztatása esetén, vagy egyes ügyek ellátására
      jogosult a képviseleti jogát az elnökség bármely
      tagjára írásban átruházni.


(2) Más egyesületi tag vagy alkalmazott – ha a jogszabály
      eltérően nem rendelkezik – az Egyesület képviseletében
      csak az Elnök által adott és aláírt eseti írásbeli
      meghatalmazás alapján járhat el.

(3) Az Elnök az elnökség nevében egyszemélyi aláírásra
       jogosult, abban az esetben, ha az Elnök akadályozott,
       akkor az ügyvezető és főcsoportfőnök együttes
       aláírása szükséges.

(4) Pénzügyi kötelezettség vállaláshoz, bankszámla feletti
       rendelkezéshez az Elnök és az egyik elnökségi tag együttes
       aláírása szükséges. Az Elnök akadályoztatása esetén az
       ügyvezető és főcsoportfőnök együttes aláírása szükséges.
       Az aláírásra jogosultakat a számlavezető pénzintézethez
       az erre előírt módon be kell jelenteni.

(5) Az Egyesület képviseletével, valamint pénzügyi
       tevékenységével kapcsolatosan a szervezeti- és működési
       szabály – a jogszabályi előírásokon túl – rendelkezik.

XI. FEJEZET

Az egyesület gazdálkodása.

19. §.

(1) Az Egyesület éves költségvetése alapján önállóan
       gazdálkodik.

(2) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
      A tagok – a tagdíjon túlmenően – az Egyesület tartozásaiért
      nem felelnek.

(3) Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által befizetett
      tagdíjakból, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező
      és természetes személyek felajánlásaiból és hozzájárulásaiból,
      pályázati pénzekből, közcélú adománygyűjtésből, központi
      támogatásból képződik.

(4) A közcélú adománygyűjtésnél a Kszt. előírásai az irányadók.

(5) Az Egyesület másodlagosan a jelen Alapszabályban
       meghatározott céljainak elérése, megvalósítása érdekében
       gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.
       Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
       megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
       végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem
       oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
       tevékenységre fordíthatja.

(6) Az Egyesület gazdálkodásánál figyelembe kell még venni
      a Kszt. rendelkezéseit.

20. §

(1) A nyilvántartási szabályoknál figyelemmel kell lenni a Kszt. rendelkezéseire.

XII. FEJEZET

Az egyesület megszűnése.

21. §


(1) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának
      megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni,
      illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből
      eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

(2) Az Egyesület megszűnik:

      a) feloszlással,
      b) más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
      c) feloszlatással,
      d) megszűnésének megállapításával.

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának
      felhasználásáról – a hitelezők kielégítése után –
      a Közgyűlés köteles dönteni oly módon, hogy a fennmaradó
      vagyont közcélra kell felhasználni.

(4) A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

XIII. FEJEZET

Az egyesület felügyelete.

22. §

Az Egyesület feletti adóellenőrzést az Egyesület székhelye
      szerinti illetékes APEH Pest Megyei Igazgatósága, a
      költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését
      az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet
      pedig a közhasznú működés tekintetében – a reá irányadó
      szabályok szerint az ügyészség látja el.


XIV. FEJEZET

Záró rendelkezések.

23. §

(1) Az Egyesület működésével kapcsolatos dokumentumok
      és nyilvántartások, valamint az éves beszámoló és az
      éves közhasznúsági jelentés őrzési helye az Egyesület székhelye.

(2) A működés dokumentumai az Egyesület székhelyén,
      munkanapokon, munkaidőben az Elnök részére megküldött
      írásbeli bejelentés alapján megtekinthetők, a személyiségi és
      adatvédelmi jogok betartásával.
      Az Egyesület székhelyén bárki által megtekinthető az
      éves beszámoló és az éves közhasznúsági jelentés, arról
       saját költségére bárki másolatot készíthet.

(3) Az Egyesület választott és hivatali szervének működési
      rendje a szolgáltatások igénybevételeinek módja a
      működéssel kapcsolatos iratokba való betekintés rendje
      és módja a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán
      nyilvánosan is megtekinthetők, munkanapokon munkaidőben.

Ugyancsak e hirdetőtáblán függesztik ki nyilvánosan az
       Egyesület szervei által hozott döntéseket, a beszámolókat
       és az éves közhasznúsági jelentést is.

(4) Az Egyesület működéséről, ill. a beszámolókról és az éves
       közhasznúsági jelentésről, az egyesület szolgáltatásairól
       a helyi és a megyei napilapok útján is tájékoztatást nyújt.

(5) Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges
      döntését határozatban rögzíti, melyet a "Határozatok
      könyvébe” kell bevezetni oly módon, hogy a Közgyűlés
      és az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és
      hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
      számaránya megállapítható legyen.

(6) Az Elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által
       hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.
       Olyan határozatokat, amely bármely tagra vonatkozóan
       jogokat és kötelezettséget állapít meg, illetve harmadik
       személyt érinthet, a döntés meghozatalától számított
       öt napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként
       feladva az érintettnek is meg kell küldeni.

Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem
       tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles az Elnök ennek
       tudomásra jutásától számított öt napon belül
       közleményként a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

A Közgyűlés és az Elnökség azon határozatai, amelyek a
       törvény által megengedettek, ugyancsak nyilvánosságra
       hozhatók a helyi sajtóban.

(7) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben
       a Ptk. 61-65. §-ait, valamint az egyesülési jogról szóló
       1989. évi II. törvény, és a közhasznú szervezetekről szóló
       1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Nemzetőrök
      Országos Egyesülete Közhasznú Szervezet 2006. január 18.
      napján megtartott alakuló Közgyűlése a 2/2006. (I.18.)
      KGY számú határozatával elfogadta.Dunavarsány, 2008. január 18.


 

   
 

   <<< vissza         

   
  Egyesület címe: 2336 Dunavarsány. Széchenyi u. 63.

Majer Zoltán elnök +36 70 367-1079
Harczi József alelnök +36 30 969-4935
Sipos Tamás protokollfőnök +36 70 334-4411

e-mail : info@nemzetorokoe.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fel             Vissza

Ha egy külső linkről talált ide kezdőlap itt