FEJEZETEK

 I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   XIII   XIV

Nemzetőrök Országos Egyesülete Közhasznú Szervezet

A L A P S Z A B Á L Y A

V. FEJEZET

Általános Elnökhelyettes


12. §.

Az Általános Elnökhelyettes feladata:

a) Az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén
     ellátja a helyettesítését.

b) Az elnök akadályoztatása esetén szerződést, megállapodást
     csak az elnök előzetes írásos engedélye
     alapján írhat alá a főcsoportfőnökkel együtt.

c) Beszámolási kötelezettség mellett az elnök felé eljárhat
     az     egyesület érdekében.

d) Az elnök írásos megbízása alapján szervezi és felügyeli
     a tagszervezetek működését.

e) Az elnök megbízása alapján felügyeli a szakosztályok
     működését a főcsoportfőnökkel együtt.

f) Szervezi és felügyeli a szövetség állandó, illetve ad hoc
    jellegű bizottságainak munkáját.

g) Tevékenységéről szükség szerint, de havonta legalább
     egy alkalommal beszámol az elnöknek.

h) Az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása
     esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez
     a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges. Az Egyesület
     elnökének – nem a Közgyűlésen történő –lemondása esetén,
     vagy esetleges elhalálozásakor 30 napon belül összehívják a
     Közgyűlést, melynek egyik kötelező napirendi pontja az
     egyesület új elnökének megválasztása.

Az Általános Elnökhelyettes az egyesületben más tisztséget nem
     tölthet be.


VI. FEJEZET

Főcsoportfőnök


13. §.

Főcsoportfőnök feladata:

a) Kizárólag az elnöknek van beszámolási kötelezettsége.

b) Az Elnök távollétében együttműködik az Általános Elnökhelyettessel.

c) Szervezi, elősegíti az újonnan alakuló nemzetőr egységek létrehozását.

d) Országosan irányítja, ellenőrzi a megyei csoportfőnökségek munkáját.

e) Helyetteseivel irányítja, koordinálja az országos feladatokat.

f) Elnök egyetértésével rendszeres kapcsolatot tart fenn a Köztársasági Hivatallal, Miniszterelnöki Hivatallal, BM, HM,Tűzvédelem, katasztrófavédelem, Határőrség, Polgárőrség, karitatív szervezetek, valamint polgármesteri hivatalok és egyéb szervezetek vezetőivel.

g) Havonta beszámol az érdemi megbeszélésekről az elnökségnek.

h) Oktatás, szervezés, sporttevékenység folyamatos, hatékony irányításában részt vesz.

i) Együttműködik az elnökhelyettesekkel, erről havonként beszámol az elnöknek.VII. FEJEZET

Ellenőrző bizottság

14. §.

(1) Az Ellenőrző bizottság 1 elnökből és 2 tagból álló testület.
      A bizottság elnökét és tagjait nyílt szavazással, egyszerű
      szótöbbséggel a Közgyűlés 5 évre választja.

(2) A bizottság tagjai a feladatkörükben személyesen járnak el.
      A bizottság tagjait e minőségükben az Egyesület
      tisztségviselői és tagjai nem utasíthatják.

(3) Az Ellenőrző bizottság az Egyesület egész tevékenységére
      kiterjedő ellenőrzését látja el a jogszabályok és az
     Alapszabály keretei között, a Közgyűlés határozatainak
     megfelelően.

Az Ellenőrző bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet
      működését és gazdálkodását, ennek során a vezető
      tisztségviselőktől tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
      melynek megadása kötelező.

Az Ellenőrző bizottság jogosult az Egyesület könyveibe és
      irataiba betekinteni, azokat megvizsgálhatja.

(4) Az Ellenőrző bizottság elnöke az Egyesület elnökségi
      ülésein tanácskozási joggal vehet részt.

(5) Az Ellenőrző bizottság a tevékenységéről a Közgyűlésnek
       legalább évente egyszer köteles beszámolni.

Az Egyesület éves költségvetése, a tevékenységéről szóló
       beszámoló, továbbá a közhasznúsági jelentés az Ellenőrző
       bizottság véleményének meghallgatása nélkül
       nem fogadható el.

(6) Az Ellenőrző bizottság működésének részletes szabályait
      maga állapítja meg.

Üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja.
      Az ülés határozatképes, ha azon mind három tagja jelen van,
      a határozathozatalhoz két tag egybehangzó nyilatkozata
      szükséges. Ülésre a meghívókat a tárgyalandó témák
      megjelölésével úgy kell elküldeni, hogy a kiértesítés és az ülés
      között a tizenöt nap meglegyen.

(7) Az Ellenőrző bizottság üléseit az elnök hívja össze.
      Az Ellenőrző bizottság ülései nyilvánosak.
      Határozatképtelenség esetén az Ellenőrző bizottság
      összehívását tizenöt nap múlva meg kell ismételni.
      Sikertelenség esetén az összehívás nyolc nap múlva
      megismételhető. Ha az Ellenőrző bizottság tagjainak
      száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá
      csökken vagy, nincs aki az ülést összehívja, az Egyesület
      elnöke az Ellenőrző bizottság rendeltetésszerű működésének
      helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést.

Bármely bizottsági tag az ok és a cél megjelölésével írásban
      kérheti a bizottsági ülés összehívását, melynek az elnök
      haladéktalanul köteles eleget tenni. Az ülést ilyen esetben
      a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül kell
      összehívni. Ha az elnök e kérésnek nem tenne eleget,
      akkor a kérelmező bizottsági tag jogosult a
      bizottsági ülés összehívására.

(8) Az Ellenőrző bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni,
      és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
      tudomást, hogy az egyesület működése során olyan
      jogszabálysértés, vagy az egyesület érdekeit egyébként
      súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
      megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása,
      enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé, illetve
      ha az Elnökség tagjainak felelősségét megalapozó
      tény merült fel.

Ilyen esetben az Elnökséget soron kívül össze kell hívni, ennek
      elmulasztása esetén az Ellenőrző bizottság jogosult a
      Közgyűlés közvetlen összehívására. A Közgyűlés
      összehívásának eredménytelensége esetén az Ellenőrző
      bizottság jogosult a törvényes működés helyreállítása
      érdekében a törvényességi felügyeletet
      ellátó szervhez fordulni.

Az Ellenőrző Bizottság Elnöke és tagjai az Egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be.

VIII. FEJEZET

Etikai Bizottság

15. §.

Etikai Bizottság:

      a) Közgyűlés öt év időtartamra elnökből és két tagból álló
      Etikai Bizottságot választ.

       b) Az Etikai Bizottság fő feladata a belépési nyilatkozatoknak
       etikai szempontból történő felülvizsgálata. Javaslattételi
       jogköre van a jelentkező tagszervezet felvételének, vagy
       felvételének elutasítása tekintetében.

       c) Az Etikai Bizottság feladata a Közgyűlésen a tanácskozás
       rendjének betartatása. A közgyűlésen fegyelmezetlen
       viselkedés, vagy a tanácskozás rendjének megzavarása
       esetén kezdeményeznie kell az Egyesület elnökénél a
       Közgyűlés azonnali berekesztését. Ebben az esetben azonnal
       meg kell kezdenie a fegyelmi vizsgálatot a fegyelem
       megzavarói ellen.

      d) Felügyeli az elnökségi határozatok, elnöki utasítások,
       valamint az elnök által kötött szerződések,
      megállapodások betartását.

      e) Javaslattételi jogköre van a Közgyűlés felé a
      tag kizárására az Egyesületből.

       f) Az Etikai Bizottság elnöke szükség szerint, de legalább
       egy alkalommal beszámol tevékenységéről és a bizottság
       tapasztalatairól az Egyesület elnökének.

Az Etikai Bizottság elnöke és tagjai az Egyesületben más
      tisztséget nem tölthetnek be.

A tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok

16. §.


(1) Az Egyesület tisztségviselői: az Elnök, az Elnökség tagjai, az Etikai bizottság tagjai, az Ellenőrző bizottság tagjai.

(2) A tisztségviselőket 5 évi időtartamra kell választani.

Az Egyesület tisztségviselője lehet bármely 18. évét betöltött magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, amennyiben nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Megválasztása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A tisztség elfogadásáról a jelölt tisztségviselő írásban köteles nyilatkozni.
A mandátum lejárta előtt a megüresedett tisztség betöltésére tartott választás esetén a megválasztás idő-tartama a megüresedett tisztség eredeti mandátuma lejártáig szólhat.

A tisztségviselő újra választható.

A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik, amennyiben egy tisztségre több jelölt is van, akkor a Közgyűlés titkos szavazással is dönthet a tisztséget betöltő személyt illetően.


(3) A tisztségviselés megszűnése:

      a) a megbízatás időtartamának lejártával;
      b) a tisztségviselő halálával;
      c) a tisztségviselő lemondásával;
      d) a tisztségviselő felmentésével, vagy visszahívásával;
      e) a tagsági viszony megszűnésével;
       f) összeférhetetlenség esetén, amennyiben ezt a
       tisztségviselő 30 napon belül nem szünteti meg.

(4) A visszahívás és felmentés okai, esetei:

A tisztségviselőt a tisztségéből a közgyűlés visszahívja:

    - ha életvitele a tisztség ellátásával kapcsolatos
      magatartása az egyesület céljaival és
      tevékenységével ellentétes,
    - ha a tisztségviselő az egyesület működése során
      jogszabálysértést követ el.

A tisztségviselőt a tisztségéből a közgyűlés felmenti:

    - akit jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek,
    - akit a bíróság jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre
      ítélt és előzetesen nem mentesített a büntetett előélethez
      fűződő hátrányok alól
    - azt, aki magatartásával a nemzetőrség működéséhez 
      szükséges közbizalom fenntartását súlyosan veszélyezteti.

(5) Az összeférhetetlenség.


Az Egyesület Elnöke és az elnökség tagjai nem választhatók
      az Ellenőrző bizottság tagjaivá.


(6) A Kszt. 9. § (1) bekezdése alapján a Közhasznú Szervezet
       megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú
       szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan
       közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését
       megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,
       amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását
       nem egyenlítette ki.

(7) A Kszt. 8. § (2) bekezdése értelmében nem lehet a felügyelő
       szervezet elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
       személy, aki

       a) a vezetőszerv Elnöke, vagy tagja,

       b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más
       tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban van,
       vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
       ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,

       c) közhasznú szervezet cél szerinti juttatásaiból részesül
        – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
        nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet
        által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott létesítő
        okiratnak megfelelő célszerinti juttatást-, illetve

       d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

(8) A közeli hozzátartozók (Ptk. 685. § b) pont) sem lehetnek
      az Egyesület tisztségviselői.

Összeférhetetlenség áll fenn továbbá a pénz- és
       anyagkezeléssel megbízott személyek, valamint közvetlen
       felettesei, illetve az Ellenőrző bizottság elnöke és tagjai
       tekintetében is.

A Közgyűlés, illetőleg az elnökség határozathozatalában nem
        vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
        hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség,
        vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
        előnyben részesül, illetve ha a megkötendő jogügyletben
        egyébként érdekelt.

  

   
 

   <<< vissza          tovább >>>

   
  Egyesület címe: 2336 Dunavarsány. Széchenyi u. 63.

Majer Zoltán elnök +36 70 367-1079
Harczi József alelnök +36 30 969-4935
Sipos Tamás protokollfőnök +36 70 334-4411

e-mail : info@nemzetorokoe.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fel             Vissza

Ha egy külső linkről talált ide kezdőlap itt