FEJEZETEK

 I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   XIII   XIV

Nemzetőrök Országos Egyesülete Közhasznú Szervezet

A L A P S Z A B Á L Y A

IV. FEJEZET

Az Egyesület szervei.

8. §

(1)
 a)  Közgyűlés
 b)  az Elnökség
 c) az Elnök
 d) az Általános Elnökhelyettes
 e) a Főcsoport Főnökség,
  f) az Ellenőrző Bizottság
 g) az Etikai Bizottság
 h) az Elnöki Tanácsadó Testület


Az Egyesület legfőbb testületi szerve:
      a tagok összességéből álló Közgyűlés.


(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

   i) az alapszabály megállapítása és módosítása;
   j) az Egyesület távlati terveinek és célkitűzéseinek meghatározása;
   k) az éves költségvetés elfogadása;
   l) az Elnökség és az Ellenőrző bizottság éves tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása, el-fogadása;
   m) a közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása;
   n) az Elnökség tagjainak és Elnökének, az Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökének, az Etikai Bizottság tagjainak és elnökének, valamint az Elnöki Tanácsadó Testület Elnökének megválasztása, visszahívása;
   o) az Egyesület rendes és pártoló tagjainak felvételének    elutasítás esetén a panasz, illetve a fellebbezés elbírálása;
   p) az Egyesület tiszteletbeli tagjainak megválasztása;
   q) a tag kizárási eljárást megfellebbező panaszának elbírálása;
   r) a tagdíj megállapítása;
   s) a pártoló tagsági díj minimális mértékének megállapítása;
   t) az Egyesület tagjainak adható kedvezmények és támogatások megállapítása;
   u) az Egyesület szétválásának, átalakulásának elhatározása, más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint az Egyesület feloszlásának kimondása;
   v) a tisztségviselők fegyelmi és kártérítési eljárás lefolytatása és határozat hozatala;
   w) döntés minden olyan ügyben, melyet az Alapszabály, vagy a Közgyűlés kizárólagos hatáskörbe utal, vagy tart fenn.
   x) Az Etikai Kódex elfogadása

(3) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente
       egy alkalommal össze kell hívni.

(4) A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt az
      Ellenőrző bizottság, az Elnök, vagy a tagok 1/3-a – az
      ok és cél megjelölésével – kezdeményezi, továbbá ha
      azt a bíróság, vagy a felügyeletet gyakorló szerv elrendeli.

(5) A Közgyűlést az Egyesület nevében az Elnök hívja össze.

(6) A Közgyűlés összehívása – a Közgyűlés napját megelőző
      15 nappal korábban – írásban, a napirendi
       pontokat tartalmazó meghívóval történik.
      A meghívóban meg kell jelölni a határozatképtelenség
      esetére megtartandó újabb Közgyűlés időpontját
      azzal a figyelemfelhívással, hogy a megismételt
      Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal a megjelent
      tagok számára tekintet nélkül határozatképes így a
      tagok távolmaradásuk jogkövetkezményeinek
      ismeretében dönthetnek a részvételük kérdésében is.
      Ilyen felhívás esetén a megismételt Közgyűlés a
      következő napon megtartható. A más napon
      megismételt Közgyűlés pedig csak akkor lehet az
      eredeti napirendi pontok vonatkozásában a
      megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes,
      ha azt új meghívóval hívják össze, és mind az eredeti,
      mind a megismételt Közgyűlés meghívója tartalmazza
      a határozatképességre vonatkozó figyelmeztetést.

(7) A Közgyűlést az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén
       az Elnökség bármely tagja. A közgyűlés megnyitása
       előtt az aláírt jelenléti ív(ek) alapján meg kell állapítani
       a határozatképességet, a Közgyűlés megnyitása
       után jegyzőkönyv-vezetőt és két hitelesítőt kell
       választani nyílt szavazással. A napirendi pontok
       ugyanígy kerülnek elfogadásra. A Közgyűlés nyilvános,
       azon bárki részt vehet.

(8) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra
       jogosult egyesületi tagok több mint fele (50% + 1 fő) jelen van.

(9) A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. A határozathozatal érvényességéhez a jelenlévő szavazásra jogosult egyesületi tagok többségének egybehangzó szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén addig kell újra szavazni, amíg az adott határozathozatalban egyszerű szótöbbséggel döntés nem születik. A tisztségviselők választása kivételével személyi kérdésekben, valamint a pályázatok elbírálása vonatkozásában, ha a megjelent és a szavazásra jogosult egyesületi tagok 1/4 -e kéri, titkos szavazást kell tartani.

(10) A titkos szavazás esetén háromtagú szavazatszedő
         bizottságot kell választani. A szavazócédulákat a
         szavazatszedő bizottság készíti el és hitelesíti.
         A szavazó cédulákat a Közgyűlésen nyilvánosan lezárt
         urnába kell dobni. A szavazás akkor érvényes, ha abból
         a szavazó akarata egyértelműen kitűnik és megállapítható.
         Személyekről szóló döntés akkor érvényes, ha a
         választandó tisztségek számának megfelelő számú
         személy neve szerepel. A jelölt ellen a nevének áthúzásával
         lehet szavazni, ilyenkor a szavazat akkor érvényes, ha az
         újabb személy neve szerepel a szavazócédulán, de a
         jelöltek száma több nem lehet, mint a
         betöltendő tisztségek száma.

(11) A szavazás eredményét a szavazatszedő bizottság
         elnöke ismerteti. A szavazás eredményét a bizottság,
         írásban rögzíti. A leadott szavazatokat és az összesítőt,
         vagy jegyzőkönyvet a szavazatszedő bizottság által
         lezárt borítékban a választást követően 90 napig, a
         választással kapcsolatos jogorvoslati eljárás jogerős
         befejezését követő egy évig meg kell őrizni. E határidők
         lejárta után a szavazás okiratait a szavazatszedő
         bizottság megsemmisíti, az erről készült jegyzőkönyvet
         a Közgyűlés irataihoz kell csatolni.

(12) A Közgyűlésen jelenlévő egyesületi tagok háromnegyedének
         egybehangzó szavazata szükséges a
        (2) a), c), d), e), f), i), j), k), l), m) pontokban
        meghatározott esetekben.

(13) A Közgyűlésen minden egyesületi tagot napirendi
         pontonként egy szavazat illeti meg, szavazat
         egyenlőség esetén addig kell újra szavazni, amíg
         az adott napirendi pontban egyszerű szótöbbséggel
         döntés nem születik.

(14) A Közgyűlés határozathozatalánál figyelembe kell
         venni a Kszt. 8. § (1) bekezdés a) és b) pontokban írt
         rendelkezéseket, előírásait.

(15) Az Elnök a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles
         haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a
         bejegyzést, a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag hitelesíti.

(16) A Közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.
        A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés napirendjét,
         valamint az állásfoglalást, ajánlást, javaslatot és a
         határozatot. Fel kell tüntetni a véleményt vagy
         hozzászólást, ha bármely tag kéri.

(17) Az Egyesület közgyűlése nyilvános, azon bárki részt vehet.

A Közhasznúsági jelentés.

9. §

(1) A közhasznúsági jelentést az Egyesület Közgyűlése
      fogadja el az éves beszámolók megtárgyalásáról szóló ülésen.
     A Közhasznúsági jelentést nyilvánosságra kell hozni.

(2) A jelentés tartalmazza:

      a) a számviteli beszámolót;
      b) a költségvetési támogatás felhasználását;
      c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
      d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
      e) a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami
      pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi
      települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
      társulásaitól és minden más szervtől kapott támogatás
      mértékét;
       f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
       juttatások értékét, illetve összegét;
       g) a közhasznú tevékenységről szóló beszámolót.

(3) A közhasznú szervezet éves jelentésébe bárki betekinthet,
       arról saját költségére másolatot készíthet.

Elnökség

10. §

(1) Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörű ügyintéző
      és képviseleti szerve. Képviseli az egyesületet Elnöke útján
      más Szervezetek és hatóságok előtt.
      Az Elnökség a jogszabályok és az Alapszabály keretei között
      a Közgyűlés határozatainak megfelelően teljes felelősséggel,
      önállóan szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét és
      gazdálkodását, valamint gyakorolja a munkáltatói jogokat
      két közgyűlés között.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik és jogosult dönteni minden
      olyan ügyben, amely nem tartozik az Egyesület más szervének
      hatáskörébe. A tevékenységéért a Közgyűlésnek felel.

(2) Az Elnökség az Alapszabályban meghatározott időszakonként, de évente legalább egyszer köteles beszámolni a Közgyűlésnek az Egyesület tevékenységéről, illetve a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

(3) Az Elnökség áll: Elnökből, Általános Elnökhelyettesből, Főcsoportfőnökből, Elnökhelyettesekből (3 fő), az Etikai és Ellenőrzési Bizottság Elnökeiből és az Elnöki kommunikációs igazgatóből. Az Elnököt és az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 5 évre.

(4) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de évente legalább négy alkalommal ülésezik, az ülések összehívása az Elnök jogköre és feladata.

Az elnökségi ülés összehívása a napirend írásbeli közlésével 15 napos időköz betartásával történik.
Az elnökség üléseit az Elnök vezeti. Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon mind az öt tagja jelen van. Határozatképtelenség miatt elmaradt elnökségi ülést tizenöt nap múlva újra össze kell hívni. Amennyiben újra határozatképtelenség áll fenn, az összehívás nyolc nap múlva megismételhető.

Bármely elnökségi tag, illetve az Ellenőrző bizottság kezdeményezése esetén, 30 napon belül rendkívüli
Ülést kell összehívni.

Az elnökség ülései nyilvánosak, az Ellenőrző bizottság elnökét az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni.

Ha az elnökség tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs aki az ülést összehívja, az Egyesület Elnöke vagy az egyik elnökségi tag az elnökség rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést. Sürgősség esetén futárposta alkalmazható.

Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármely kérdésben titkos szavazás, valamint az egyszerű többségnél szigorú szavazatarányú döntés is elhatározható. Az elnökség minden tagjának 1 szavazata van.
Az elnökség üléseiről feljegyzést kell készíteni, azonban az elnökségi tagok kérésére jegyzőkönyvet kell felvenni. A feljegyzést, illetőleg a jegyzőkönyvet valamennyi jelenlévő személynek alá kell írnia.

Az elnökség döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenző számaránya, valamint személye megállapítható.

Az elnökség döntésével szemben a Közgyűléshez lehet fellebbezéssel élni.

(5) Az elnökség döntését az érintettekkel postai úton írásban kell közölni. Amennyiben a kézbesítés a hatá-lyos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles az Elnök ennek tudomásra jutásá-tól számított öt napon belül közleményként a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozni.Az elnökségi ülés összehívása a napirend írásbeli közlésével
      15 napos időköz betartásával történik.


Az elnökség üléseit az Elnök vezeti. Az elnökségi ülés
       határozatképes, ha azon mind az öt tagja jelen van.
       Határozatképtelenség miatt elmaradt elnökségi ülést
       tizenöt nap múlva újra össze kell hívni. Amennyiben újra
       határozatképtelenség áll fenn, az összehívás nyolc nap
       múlva megismételhető.

Bármely elnökségi tag, illetve az Ellenőrző bizottság
       kezdeményezése esetén, 30 napon belül rendkívüli ülést
       kell összehívni.

Az elnökség ülései nyilvánosak, az Ellenőrző bizottság elnökét
       az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni.

Ha az elnökség tagjainak száma az Alapszabályban
       meghatározott létszám alá csökken vagy nincs aki az
       ülést összehívja, az Egyesület Elnöke vagy az egyik
       elnökségi tag az elnökség rendeltetésszerű működésének
       helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést.
       Sürgősség esetén futárposta alkalmazható.

Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű
       szótöbbséggel hozza. Bármely kérdésben titkos szavazás,
       valamint az egyszerű többségnél szigorú szavazatarányú
       döntés is elhatározható. Az elnökség minden tagjának 1
       szavazata van.

Az elnökség üléseiről feljegyzést kell készíteni, azonban az
       elnökségi tagok kérésére jegyzőkönyvet kell felvenni.
       A feljegyzést, illetőleg a jegyzőkönyvet valamennyi
       jelenlévő személynek alá kell írnia.

Az elnökség döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelyből
       a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
       döntést támogatók és ellenző számaránya, valamint
       személye megállapítható.

Az elnökség döntésével szemben a Közgyűléshez lehet fellebbezéssel élni.

(6) A Kszt. 7. § (1) bekezdése alapján a legfőbb szerv a Közgyűlés, ülései nyilvánosak.
Az Elnök.

11. §

(1) Az Elnök irányítja és szervezi az Egyesület tevékenységét és
      gazdálkodását a két elnökségi ülés között. Tevékenységéért
      az elnökségnek, illetve a Közgyűlésnek tartozik beszámolással.

(2) Az Elnök hatáskörébe tartozik:

       a) önállóan képviseli az Egyesületet, képviseleti és
       aláírási joga önálló;
       b) irányítja az Egyesület munkáját, hogy a célkitűzések
       hatékony módon elérhetők legyenek;
       c) az Egyesület hatékony működése érdekében önállóan
       köt együttműködési megállapodásokat és szerződéseket
       beszámolási kötelezettséggel az elnökség felé;
       d) napi kapcsolatot tart az önkormányzati intézmények
       és szervezetek vezetőivel;
       e) a Közgyűlés összehívása és a napirendi
       pontok meghatározása;
       f) az éves költségvetés előkészítése, valamint az éves
       beszámolónak a Közgyűlés elé terjesztése, továbbá
       javaslattétel a tagdíj mértékére;
       g) közhasznúsági jelentés elkészítése;
       h) a Közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
       az Egyesület folyamatos működésének biztosítása;
        i) az Egyesület belső gazdálkodási és ügyviteli
        szabályzatainak megállapítása;
        j) felelős az Egyesület pénzügyi, technikai eszközeinek
        szabályszerű felhasználásáért, tárolásáért és őrzéséért;
        k) gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület
        esetleges alkalmazottai felett;
        l ) döntés az Egyesület tevékenységét érintő kérdésekben,
       amit a jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal a
       Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
       m) kinevezések, rendfokozatba léptetések.

(3) Az Elnök akadályoztatása esetén az Általános Elnökhelyettes helyettesíti.

  

   
 

   <<< vissza          tovább >>>

   
  Egyesület címe: 2336 Dunavarsány. Széchenyi u. 63.

Majer Zoltán elnök +36 70 367-1079
Harczi József alelnök +36 30 969-4935
Sipos Tamás protokollfőnök +36 70 334-4411

e-mail : info@nemzetorokoe.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fel             Vissza

Ha egy külső linkről talált ide kezdőlap itt