FEJEZETEK

 I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   XIII   XIV

Nemzetőrök Országos Egyesülete Közhasznú Szervezet

A L A P S Z A B Á L Y A

III. FEJEZET

A tagság jogai és kötelességei.

6. §

Az Egyesület rendes tagjai lehetnek azok a természetes       személyek, akik elfogadják az egyesület célkitűzéseit és
vállalják az alapszabály, valamint a belső szabályzatok előírásainak betartását.

(1) Az Egyesület rendes tagjának joga:
      a) részt venni az Egyesület tevékenységében
      és rendezvényein, igénybe venni az Egyesület szolgáltatásait;

b) Az Egyesület döntéseinek meghozatalában
     szavazati jogának gyakorlásával részt venni;

c) Ha kisebbségben marad, joga van
     véleményének fenntartására és határozatban
     egyéni vagy kisebbségi véleményként való feltüntetésére;

d) Választhat és választható az Egyesület szerveibe;

e) Észrevételeivel, javaslataival támogatni az
     Egyesület     tevékenységét és működését;


f) Jogosult az Egyesület tevékenységéről tájékoztatást
   kérni és kapni.

g) Az egyesület valamely szervének törvénysértő
     határozatát az egyesület tagja – a tudomásra
     jutástól számított 30 napon belül – a bíróság
     előtt megtámadhatja.

(2) A tiszteletbeli tag jogai:

a) Részt venni az Egyesület tevékenységében és
     rendezvényein, részesülhet az Egyesület szolgáltatásaiból;

b) Az Egyesület fórumain és Közgyűlésén tanácskozási
     joggal részt vehet;

c) Észrevételeivel, javaslataival támogathatja az
     Egyesület tevékenységét és működését;

d) Jogosult az Egyesület tevékenységéről és
     működéséről tájékoztatást kérni és kapni;

e) Jogosult, de nem köteles az Egyesületet
     anyagilag támogatni.

(3) A pártoló tag (jogi személy esetén annak képviselője) jogai:

      a) látogathatja az Egyesület rendezvényeit,
      részesülhet támogatásaiból;

      b) az Egyesület fórumain és a Közgyűlésen tanácskozási
      joggal részt vehet;

      c) Észrevételeivel, javaslataival támogathatja az
      Egyesület tevékenységét és működését és jogosult
      erről tájékoztatást kérni és kapni;

      d) Önkéntes egyedi támogatással, anyagi eszközökkel
      és egyéb juttatással, vagy pártoló
      tagdíjfizetéssel    támogathatja az Egyesületet.

7. §

(1) Az Egyesület tagjai kötelesek:

      a) az alapszabályban megfogalmazott
      célkitűzéseket tevékenységükkel előmozdítani, az
      Alapszabály, továbbá a szervezeti- és működési
      szabályzat rendelkezéseit megtartani

      b) a rendes tag a Közgyűlés által megállapított
      mértékű tagdíjat fizetni;

      c) a tagsági díj mértékét a közgyűlés fogadja el, amelyet negyedévi rendszerességgel kell megfizetni.

      d) az Elnök, az Elnökség által kötött
      szerződéseket, megállapodásokat és határozatait betartani.

      e) az egyesület saját és ideiglenes használatra
      kapott vagyontárgyait a tőle elvárható
      gondossággal megóvni, azokat rendeltetésszerűen használni.

      f) a rendvédelmi vagy más szervekkel történő
      együttműködés során a tudomására jutott
      állam- és szolgálati titkot megőrizni.

(2) A tiszteletbeli tag önként felajánlhat tagsági díjat.

(3) A pártoló tag köteles:

      a) az Alapszabály és a Szervezeti- és működési szabályzat
      reá vonatkozó rendelkezéseit betartani;

      b) a pártoló tagsági díjat rendszeresen fizetni, illetve
      a jogi személy pártoló tag az Egyesülettel kötött
      szerződésnek eleget tenni.
  

   
 

   <<< vissza          tovább >>>

   
  Egyesület címe: 2336 Dunavarsány. Széchenyi u. 63.

Majer Zoltán elnök +36 70 367-1079
Harczi József alelnök +36 30 969-4935
Sipos Tamás protokollfőnök +36 70 334-4411

e-mail : info@nemzetorokoe.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fel             Vissza

Ha egy külső linkről talált ide kezdőlap itt