FEJEZETEK

 I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   XIII   XIV

Nemzetőrök Országos Egyesülete Közhasznú Szervezet

A L A P S Z A B Á L Y A

II. FEJEZET

Az Egyesület tagjai.

2. §

(1) Az Egyesület tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik az Egyesület alapszabályában meghatározott célkitűzésekkel egyetértenek, és az Egyesület vezetésével együttműködnek.

Az Egyesület tagja lehet: rendes-, tiszteletbeli- és pártoló tag

(2) Az egyesületi tagsági viszony a „Belépési nyilatkozat” benyújtásával és a megyei vezetőktől az Elnökséghez történő beérkezéssel illetve a 3. bekezdésben részletezett feltételek teljesülésével létesül.

(3) Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki:

      a) magyar állampolgár, továbbá letelepedési,
      bevándorlási  vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező
      nem magyar állampolgár, amennyiben a közügyek
      gyakorlásától nincs eltiltva.
      Életvitele, előélete, valamint magatartása alapján
      képes az Egyesület céljaiként vállalt feladatok ellátására,
      az Egyesület nyilvántartásába történő felvételét
      kéri (tiszteletbeli taggá megválasztását elfogadja);

(b) Az Egyesület közgyűlése által megállapított tagsági
       fizetési kötelezettségének, vállalt támogatási
       kötelezettségének eleget tesz;

(4) Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, aki
       az Alapszabályban foglalt célok megvalósítását
       személyes tekintélyével, tevékenységével jelentős
       mértékben elősegítette, a jövőben ehhez
       hatékony    segítséget kíván nyújtani.

(5) Pártoló tag lehet az Egyesületben, aki nem kíván
      az Egyesület rendes tagja lenni, de egyetért
      célkitűzéseivel és esetenként személyes fellépésével,
      vagy anyagi eszközeivel támogatni kívánja az
      Egyesület céljainak megvalósítását.
      A pártoló tag természetes és jogi személy egyaránt lehet

(6) Nem lehet tagja az egyesületnek az, aki háborús
      vagy emberiség elleni bűncselekményt követett el,
      vagy akit szándékos bűncselekmény elkövetése
      miatt jogerősen szabadságvesztésre és közügyektől
      eltiltásra ítéltek és ezen büntetés kapcsán
      rehabilitációra nem került sor.

3. §

A tagsági viszony létrejötte:

(1) A rendes és pártoló tagsági viszony, jelentkezéssel és
      annak elfogadásával jön létre.

(2) A tagfelvétel az elnökség hatáskörébe tartozik.
      A kérelmezőt írásban kell értesíteni a döntésről,
      elutasítás esetén a kérelmező a Közgyűléshez
      panasszal fordulhat, jogorvoslati jogával élhet.

(3) A tiszteletbeli tagság felkérés alapján, illetőleg a
      felkérés elfogadásával jön létre, amely az Elnökség
      javaslatára a Közgyűlés határozatával keletkezik.

4. §

A tagsági viszony megszűnése:

(1) A tagsági viszony megszűnik:
      a) az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével;
      b) a tag halálával;
      c) a tag kilépésével;
      d) a tagnyilvántartásból történő törléssel;
      e) a tag kizárásával.

(2) A kilépés, a tag egyoldalú írásbeli nyilatkozata alapján a tagsági viszony megszüntetése.
A nyilatkozatot az Egyesület elnökéhez kell benyújtani. A tagsági viszony a kilépési nyilatkozatnak a címzetti kézhezvétel napján szűnik meg. Az Egyesületben tisztséget betöltő tag esetében a tagsági viszony csak a munkakör szabályszerű átadását követően szüntethető meg.

(3) A tagnyilvántartásból történő törlés a
      Közgyűlés határozatával történik olyan esetben,
      amikor a tag az Egyesület tevékenységében tartósan
      nem vesz részt, kapcsolata az Egyesülettel
      tartósan megszakadt, és a közgyűlés által
      meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségének
      nem tesz eleget. Törlés előtt a tag előzetes felhívását
      kell eszközölni és figyelmeztetni kell az Alapszabály
      által számára előírt tagdíjfizetési kötelezettségére.

(4) A tagdíjhátralék rendezése esetén a tagot nem
       lehet a tagnyilvántartásból törölni.

(5) A törlési eljárás részletes szabályait a szervezeti- és
      működési szabályzat határozza meg.

(6) Kizárni azt a tagot lehet, aki magatartásával súlyosan
       sérti az Egyesület érdekeit, zavarja tevékenységét,
       vagy szándékosan kárt okoz az Egyesületnek.
       Az egyesületből való kizárást csak fegyelmi eljárás
       során kiszabott jogerős büntetésként, a fegyelmi
       szabályzatban meghatározott joghátrányként
       lehet alkalmazni.

       Ki kell zárni azt, akit egyéb tevékenységével
       összefüggésben a bíróság a közügyek gyakorlásától
       jogerős határozatban eltilt.

(7) A kizárandó tag bármikor előadhatja védekezését.
      A kizárás a fegyelmi eljárás szabályai alapján történik.
      A kizárásról első fokon az Elnökség, másod fokon a
      Közgyűlés dönt.

(8) A Közgyűlés kizárást elrendelő határozata ellen az
      azt sérelmező tag, bírósághoz fordulhat.


(9) A kizárási eljárás részletes szabályozását a szervezeti- és működési szabályzat határozza meg.

(10) A fegyelmi eljárásokat az Etikai kódex alapján az Etikai Bizottság vezeti le.


5. §

Az Egyesület tagjainak nyilvántartása:

(1) Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.
      A tagnyilvántartásban a tagok legfontosabb,
      törvényesen nyilvántartható adatait lehet csak rögzíteni.

(2) A tagdíj és egyéb anyagi jellegű adatokat a
       könyvelési nyilvántartásban kell vezetni.


 

   
 

   <<< vissza          tovább >>>

   
  Egyesület címe: 2336 Dunavarsány. Széchenyi u. 63.

Majer Zoltán elnök +36 70 367-1079
Harczi József alelnök +36 30 969-4935
Sipos Tamás protokollfőnök +36 70 334-4411

e-mail : info@nemzetorokoe.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fel             Vissza

Ha egy külső linkről talált ide kezdőlap itt