FEJEZETEK

 I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   XIII   XIV
 


Nemzetőrök Országos Egyesülete
Közhasznú Szervezet
egységes szerkezetbe foglalt
ALAPSZABÁLYA
2008. január 18.

módosítva: 2008.április 19
 

  Nemzetőrök Országos Egyesülete Közhasznú Szervezet,
alakuló közgyűlésén alapszabályát a
következőkben állapítja meg:
Nemzetőrök Országos Egyesülete Közhasznú Szervezet a Nemzetőr hagyományok ápolására és a Nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzésére, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és a közbiztonság védelmére, valamint a bűnmegelőzés segítésére és a kábítószer elleni küzdelem illetve ezekben való aktív részvételre, továbbá a karitatív tevékenység folytatására és a jelen alapszabályban meghatározott célok megvalósulására ala-kul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljai elérésére szervezi tagjai tevékenységét.


A Nemzetőrök Országos Egyesülete Közhasznú Szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. FEJEZET

Az Egyesület neve, székhelye, jogállása és célja.

1. §

(1) Az Egyesület neve:
      Nemzetőrök Országos Egyesülete Közhasznú Szervezet.

      a) Angolul: National Guard
      b) Megjelölésre használt címszó (rövid neve):
      NŐR (Nemzetőrség).

(2) Székhelye (levelezési címe): ideiglenes:
      2336. Dunavarsány Széchenyi u. 63.

(3) Jogállása: A Nemzetőrök Országos Egyesülete
      (a továbbiakban: NŐR) önálló jogi személy, amely közhasznú
       tevékenységet folytató társadalmi szervezet. A NŐR a
       demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik,
       önálló ügyintéző és képviseleti szervvel, továbbá
       önálló költségvetéssel rendelkezik.

(4) Működési területe: Magyar Köztársaság közigazgatási területe.

(5) Az Egyesület bélyegzője: körbélyegző, a szélén körbe
      az egyesület neve.

(6) Az Egyesület célja: A Nemzetőr hagyományok ápolása és
      a Nemzetőrség történelmi hagyományainak őrzése, a
      hazaszeretetre nevelés, a közrend és a közbiztonság
      védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a
      kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel,
      szociális és karitatív tevékenység folytatása.

(7) Az Egyesület tevékenysége: Céljának megvalósítása
      érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
      törvényben ( a továbbiakban: Kszt.) meghatározott
      tevékenységek közül

a)  nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
a Kszt. 26. § c) 4. pontja alapján
b)  kulturális tevékenység a Kszt. 26. § c) 5. pontja alapján,
c)  kulturális örökség megóvása a Kszt. 26. § c) 6. pontja alapján,
d)  emberi- és állampolgári jogok védelme a Kszt. 26. § c) 12. pontja alapján,
e)  sport – a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével – a Kszt. 26. § c) 14. pontja alapján,
f)  közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás a Kszt. 26. § c) 15. pontja alapján, való részvétel, továbbá
g)  euroatlanti integráció elősegítése a Kszt. 26. § c) 19. pontja alapján,
h)  szociális tevékenység a Kszt. 26. § c) 2. pontja alapján, közhasznú tevékenységet folytat,
i)  nemzetőrképzés szakoktatók bevonásával (BM, ORFK, Tűzoltóság, stb.)

(8) Az Egyesület közhasznú tevékenységek megvalósításához
      különösen az alábbi feladatokat látja el:

      a) neveléssel, oktatással és ismeretterjesztéssel kapcsolatosan
      együttműködik a BM, ORFK-val a bűnmegelőzés, kábítószer
      terjesztésének és fogyasztásának megakadályozása
      érdekében; a közbiztonság javításában,
      b) a kulturális örökség és hagyományok ápolása és megóvása
      keretében részt vesz különböző történelmi- és hadijátékok,
      bemutatók szervezésében, megtartásában
      és népszerűsítésében;
      c) közrend védelme, önkéntes tűzoltás, mentés és
      katasztrófa-elhárítás támogatása érdekében együttműködik
      az ilyen feladatot ellátó mindenkori állami, helyi és
      megyei szervek szervezeteivel;

(9) Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság
       közigazgatási területén belül gyakorolja, esetenként és
       lehetőségek szerint kapcsolatot keres és teremt más,
       országon belüli és külföldi nemzetőr egyesületekkel
       és szövetségekkel.

(10) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai
         pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem
         nyújt, és tőlük anyagi támogatást nem fogad el.

(11) Az Egyesület gazdálkodását a társadalmi szervezetekre
         vonatkozó jogszabályok alapján végzi.

Az Egyesület pénzügyi alapja a jogi személyek és
       magánszemélyek felajánlásaiból, adományaiból,
       hozzájárulásaiból, pályázatokból, valamint a tagdíjakból áll.

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
       megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Egyesület a gazdálkodása során elért nyereséget nem oszthatja
       fel, azt a jelen Alapszabályban rögzített tevékenységre
       kell fordítani.

Az Egyesület köteles az éves beszámoló készítésével
      egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

Az Egyesület működését, a szolgáltatások igénybevételének
       módját és a közhasznúsági jelentést a helyi sajtóban
       közölni kell.

(12) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
         részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

 

tovább >>>>

   
  Egyesület címe: 2336 Dunavarsány. Széchenyi u. 63.

Majer Zoltán elnök +36 70 367-1079
Harczi József alelnök +36 30 969-4935
Sipos Tamás protokollfőnök +36 70 334-4411

e-mail : info@nemzetorokoe.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fel             Vissza

Ha egy külső linkről talált ide kezdőlap itt